• Zavolejte

  +420 721 694 127

 • Napište

  info@e-vymahani.cz

Jak to funguje a co nám zaplatíte

 • žádné zálohy či platby předem
 • prověření dlužníka zdarma
 • právní zastoupení zdarma po celou dobu soudního sporu
 • provizi platíte jen v případě úspěšného vymožení dluhu!
 • naše provize je pouze 19 % z vymožené částky

Na Vás leží jen úhrada soudního poplatku v případě zahájení soudního sporu. Ten představuje u pohledávek do 10.000 Kč částku 400 Kč, u pohledávek do 20.000 Kč částku 800 Kč a u pohledávek nad 20.000 Kč částku 4 % z výše pohledávky. V případě úspěchu Vám bude soudní poplatek v plné výši vrácen.

Proces vymáhání

1. Prověření nároku

Vyplňte náš dotazník a přiložte k němu veškeré podklady a důkazy, které máte k dispozici (stačí vyfotit mobilem). Naši právníci vymahatelnost pohledávky odborně a zdarma posoudí a budou Vás informovat o tom, zda Vaše pohledávka je či není reálně vymožitelná. Výsledek našeho právního posouzení bude záviset především na typu pohledávky, námi obdržených podkladech a důkazech, solventnosti dlužníka, zda je dlužník v exekuci apod.

2. Právní zastoupení

Pokud vyhodnotíme, že Vaše pohledávka je způsobilá k dalšímu vymáhání, dohodneme se na Vašem právním zastoupení advokátem na základě příkazní smlouvy a udělené plné moci. Podmínky právního zastoupení budou upraveny v příkazní smlouvě. Nám neplatíte nic až do úspěšného vymožení nároku, přičemž výše naší provize je neměnná a čini vždy pouhých 19 % z vymožené částky. Od uzavření smlouvy s námi se již nemusíte o nic starat a průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu až do úspěšného vymožení pohledávky.

3. Před-žalobní výzva

V prvním kroku vymáhání pohledávky zašlou naši advokáti z Grödl Law Office dlužníkovi předžalobní výzvu k úhradě, na jejímž základě z naší zkušenosti mnoho dlužníků pohledávku uhradí jen proto, že celou věc začal řešit advokát. Dlužník tím mnohdy získá obavu z hrazení případných soudních a exekučních nákladů (na což je samozřejmě v předžalobní výzvě důrazně upozorněn) a pohledávku uhradí.

4. Žaloba

Nezaplatí-li dlužník svůj dluh ve lhůtě uvedené v předžalobní výzvě, přistupujeme k podání žaloby, za účelem vydání tzv. elektronického platebního rozkazu. Toto je nejrychlejší a nejméně nákladný způsob soudního vymáhání peněžitých pohledávek. V této fázi Vás vyzveme k úhradě soudního poplatku příslušnému soudu, který u pohledávek do 20.000 Kč činí max. 800 Kč a u vyšších částek vždy 4 % z výše pohledávky. V případě úspěchu ve sporu Vám soudní poplatek bude vrácen. Žalobu zpracují naši advokáti zdarma a v soudním řízení Vás budou takéž zastupovat zdarma.

5. Exekuce

Pokud dlužník pohledávku nezaplatí ani po právní moci soudního rozhodnutí, zahájí naši advokáti exekuční řízení u vhodného exekutora. Exekutor Vaší pohledávku vymůže např. postižením mzdy či bankovních účtů dlužníka, prodejem jeho movitého či nemovitého majetku apod. Náledně Vám na bankovní účet pošleme vymoženu částku, a to včetně úroků z prodlení.

Praktický příklad

 1. Výše nezaplacené faktury za dodané zboží nebo poskytnutou službu činí 100.000 Kč
 2. Faktura je jeden rok po splatnosti a zákonný úrok z prodlení tak činí přibližně 9.000 Kč
 3. Byla podána žaloba (resp. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu) a zahájen soudní spor, to vše po zaplacení soudního poplatku ve výši 4 % z výše pohledávky, tedy 4.000 Kč
 4. Soud rozsudkem uložil dlužníkovi povinnosti zaplatit celou dlužnou částku i s úroky z prodlení
 5. Pohledávka byla v plné výši vymožena v exekuci

My získáme

19 % z vymožené jistiny ve výši 19.000 Kč
19 % z úroku z prodlení ve výši 1.710 Kč
Náklady právního zastoupení

Vy získáte

Vymoženou jistinu ve výši 81.000 Kč
Úrok z prodlení ve výši 7.290 Kč
Soudní poplatek 4.000 Kč
Celkem 92.290 Kč